Wingerd, Westertuinen, Bankenlaan gedeeltelijk, rioolvervanging en herinrichting

Home > Inwoners & Ondernemers > Wingerd, Westertuinen, Bankenlaan gedeeltelijk, rioolvervanging en herinrichting

Wingerd, Westertuinen, Bankenlaan gedeeltelijk, rioolvervanging en herinrichting

Definitief Ontwerp herinrichting vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de Wingerd, Westertuinen (ventweg van nr. 1 tot 29) en de Bankenlaan (deel tussen Hornlaan en Laan van Blois). Aanvullend op het besluit heeft het college besloten dat de rolcontainers voor restafval worden vervangen door ondergrondse containers voor restafval. Het college heeft dit besluit genomen op verzoek van bewoners.

Van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp

Op 29 januari 2018 en op 5 februari 2018 zijn bewonersavonden gehouden waarop het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting is toegelicht. Op deze bewonersavonden zijn vragen gesteld over het plan en suggesties gedaan voor het herinrichtingsplan. De suggesties zijn, waar mogelijk, meegenomen in het Definitief Ontwerp (DO). Het DO vindt u op de website. De inspraakreacties en vragen zijn door de gemeente beantwoord en op de website te lezen via www.beverwijk.nl > ondernemers en bewoners > projecten > Wingerd, Westertuinen, Bankenlaan rioolvervanging en herinrichting.

Ondergrondse containers voor restafval

De wijzing van rolcontainers voor restafval naar ondergrondse containers voor restafval betekent dat we locaties voor de ondergrondse containers moeten aanwijzen. Voor het bepalen van deze locaties is rekening gehouden met de maximale loopafstand, de parkeer- en verkeerssituatie, werkruimte van het inzamelvoertuig, de ligging van kabels en leidingen en obstakels zoals bomen en lichtmasten.

Locaties ondergrondse containers voor restafval

Ons voorstel is om tegenover Wingerd 3 en naast Wingerd 21 een ondergrondse container voor restafval te plaatsen. Op de Westertuinen tegenover nr. 12 staan in de huidige situatie twee ondergrondse containers voor papier. Gezien de overcapaciteit voor papier is het voorstel één van deze twee containers voor papier te vervangen voor een ondergrondse container voor restafval. Dit bespaart ruimte en geld. De containerlocaties vindt u terug in de bijlagen: tekeningen 2018-124a en 124b.

Voor de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval blijft u gebruik maken van de groene bak en de clusterplaatsen die in het Definitief Ontwerp zijn opgenomen.

Inspraak locaties ondergrondse containers voor restafval

We willen u inspraak geven op de gekozen locaties voor ondergrondse containers. Informatie kunt u opvragen bij de infobalie op het stadhuis. U heeft vanaf dinsdag 5 maarti tot en met dinsdag 16 april 2019 de gelegenheid om uw reactie (zienswijze) te geven. U kunt reageren door een email te sturen naar info@beverwijk.nl met als onderwerp “Herinrichting Wingerd, Westertuinen, Bankenlaan (gedeeltelijk) locaties ondergrondse containers voor restafval”. U kunt ook een brief richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk. De reacties nemen we mee in de besluitvorming. De inspraak kan er toe leiden dat de voorgestelde plekken van de ondergrondse containers nog wijzigen.

Zodra de inspraakreacties binnen zijn, leggen we de definitieve plekken ter besluitvorming voor aan het college. Nadat het college de locaties definitief heeft vastgesteld, en het besluit is gepubliceerd, informeren wij u daarover. Nadat het besluit is gepubliceerd geldt een termijn van 6 weken waar binnen u nog in beroep kunt gaan tegen het besluit.

Hoe verder?

Gelet op het feit dat wij u nog in de gelegenheid willen stellen om te reageren op de locaties van de ondergrondse containers voor restafval, starten wij nog niet met de rioolwerkzaamheden en herinrichting. Zodra de locaties van de ondergrondse containers zijn vastgesteld, informeren wij u over het vervolg. 

Gemeentegrond Wingerd 1 tot 9

De gemeente is nog in gesprek met bewoners van de Wingerd over het gebruik van gemeentegrond. Voor de inrichting van deze strook grond is een voorbehoud gemaakt. De inrichting is namelijk afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken met de bewoners.

Gemeentegrond Westertuinen, huisnummer 1 – 29 oneven nummers

De gemeente is ook nog in gesprek met bewoners van de Westertuinen over de strook gemeentegrond aansluitend op de voortuinen. Ook hier geldt dat de inrichting afhankelijk is van de uitkomst van deze gesprekken.  

Definitief Ontwerp Bankenlaan, deel Hornlaan - Laan van Blois

Het plan van de Bankenlaan (gedeelte Hornlaan – Laan van Blois) voorziet in het doortrekken van het in 2015 aangelegde profiel van de Bankenlaan, gelegen tussen  Gladiolenlaan en Hornlaan. De materialisatie sluit hier ook op aan.

Voorlopig Ontwerp ventweg Westertuinen (huisnummers 1 – 27)

Het plan voor de ventweg Westertuinen voorziet in een woonerfinrichting, waarbij het bestaande profiel grotendeels gehandhaafd blijft. Het asfalt wordt vervangen door klinkers. De parkeervakken ter hoogte van woningen met huisnummer 11 – 29 blijven aan de zijde van de groenstrook. In de groenstrook komen enkele nieuwe bomen. Er komen ook nieuwe lichtmasten in de straat. Ter hoogte van huisnummer 11 – 29 komt geen apart trottoir tussen de rijbaan en de voortuinen. De parkeervakken langs de hoofdrijbaan worden verbreed zodat die beter geschikt zijn om auto’s in te parkeren.

Van plan naar uitvoering

Inmiddels is het plan technisch uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen en een uitvoeringscontract. Zodra de inspraakprocedure over de ondergrondse containers is afgerond en een aannemer is geselecteerd gaat de herinrichting in uitvoering. De uitvoering staat gepland voor 2019.

Meer informatie

Vraag naar de projectleider herinrichting Wingerd Westertuinen: tel. 0251-256256.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk