Rioolaanpassing Graaf Janstraat e.o.

Home > Inwoners & Ondernemers > Rioolaanpassing Graaf Janstraat e.o.

Rioolaanpassing Graaf Janstraat e.o.

Na de wateroverlast van juli 2014 is gemeente Beverwijk gestart met aanpassingen aan het riool te bedenken voor de straten die veel last hadden van de hevige regenval. De Graaf Janstraat was een van de getroffen straten. Wateroverlast werd onder andere veroorzaakt door het afstromen van regenwater uit Van Breenstraat en uit de Sionstraat.

Samen met ingenieursbureau Tauw zijn de oorzaken van de wateroverlast onderzocht. Daarna zijn oplossingen uitgewerkt om dit probleem in de toekomst tegen te gaan. Eén van de oplossingen is het aanbrengen van waterbergende fundering onder de weg en parkeervakken.

Waterbergende fundering

Voor de afvoer van regenwater is onder de rijweg en parkeervakken een waterbergende fundering aangebracht. Dit is een fundering van grof natuursteen. Het regenwater kan door de bestrating in deze fundering stromen. Onder deze fundering is een drainage aangelegd. Het regenwater kan vanuit de fundering via de drainage afstromen naar de nieuwe vijver bij de Oever.

Voor extra zekerheid zijn er een paar kolken aangebracht die nog wel afvoeren naar het vuilwaterriool. Ook is de bestrating zodanig aangelegd dat regenwater óók over de bestrating kan afstromen naar de Oever.

Nieuw ontwerp riool

Voor de Graaf Janstraat, Van Breenstraat en Sionstraat is een nieuw rioolontwerp gemaakt. Het riool is vervangen en er is een drainage-riool aangelegd.Het vuilwaterriool (waarmee de toilet-, badkamer- en keukenafvoer wordt afgevoerd) is vervangen. Ook zijn de aansluitingen vanaf de tuin naar het riool vernieuwd. De werking van het riool en de waterbergende fundering  is kort toegelicht.

Werkzaamheden rioolvervanging Graaf Janstraat e.o.

De werkzaamheden zijn gestart op maandag 4 februari 2019 en zijn voor de bouwvakantie (van 22 juli 2019 t/m 19 augustus 2019) zodanig afgerond alle doorgaande wegen en parkeervakken beschikbaar zijn.

Wat moet er nog gebeuren?

Na de zomervakantie gaat de aannemer nog aan het werk om het depot én het tijdelijke parkeerterrein op de Oever op te ruimen. De straten Oever (voor de woningen 2 t/m 60 en 62 t/m 124) worden na de vakantie opnieuw bestraat met nieuwe klinkers. Dit zijn dezelfde klinkers als in de Graaf Janstraat en Sionstraat.

Door bewoners van de Graaf Janstraat is gemeld dat er in de Graaf Janstraat te hard gereden wordt. Ook zien zij veel sluipverkeer vanaf Schans naar Graaf Florislaan. Om een beeld van de hoeveelheid verkeer en de snelheid te krijgen zijn detectielussen neergelegd in de Graaf Janstraat en Van Breenstraat. Na de vakantie wordt dit beoordeeld en worden eventueel aanvullende maatregelen genomen.

Inrichting ter hoogte van Schans 8 – 10

Ter hoogte van Stadsbrouwhuis Broer en Zus is een nieuw ontwerp gemaakt. Aansluitend aan de rioolvervanging en herinrichting van de Sionstraat is gevraagd of deze hoek opgeknapt kon worden. Eén van de twee bomen is slecht en de beplanting onder de bomen is verouderd. De rijweg die hier voor langs loopt om de drie parkeerplaatsen te bereiken vervalt. De drie parkeerplaatsen worden een kwartslag gedraaid en blijven beschikbaar.

Achter de parkeerplaatsen ontstaat een ruimer trottoir. Het groenvak wordt vernieuwd en er wordt een nieuwe boom geplant. Door het draaien van de drie parkeerplaatsen ontstaat iets meer ruimte voor Stadsbrouwhuis Broer en Zus om het terras te vergroten.

Met een brief zijn de bewoners van de Sionstraat hierover gemeld. Enkele omwonenden hebben een reactie gegeven. Gemeente Beverwijk heeft op deze reacties een antwoord gegeven. Het ontwerp en de beantwoording op de reacties kunt u hieronder downloaden.

Speelplek Oever

Door Heijmans Infra wordt na de vakantie ook de nieuwe speelplek op de Oever voorbereid. De groenvakken en de ondergrond voor de nieuwe speelplekken worden aangelegd. Daarna kan Yalp de twee speelplekken inrichten met toestellen. Zie hiervoor projectpagina “Inrichting speelplek Oever”.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram