Subsidie aanvragen

Home > Inwoners & Ondernemers > Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

 • Wat is het?

  U kunt een eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van Jeugd, Kunst en Cultuur, Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, Ouderen, Recreatie, Sport en Volksgezondheid.

  Voor het aanvragen van een subsidie zijn de voorwaarden en regels vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening 2016.  Een aantal belangrijke voorwaarden worden hieronder genoemd. Subsidies worden alleen toegekend als het college van mening is dat:

  • de activiteiten in het belang zijn van de gemeente en haar inwoners
  • als ze passen in het door de raad geformuleerde beleid
  • als ze door het college als subsidiabel zijn bevonden
 • Hoe werkt het?

  Om subsidie toe te kennen, wordt gekeken naar de financiële middelen die zijn vastgesteld in de gemeentebegroting. De activiteiten moeten voldoen aan de volgende eisen:

  1. duidelijk gericht zijn op de inwoners van de gemeente
  2. ten goede komen aan de inwoners van de gemeente
  3. passen binnen het gemeentelijk beleid
    

  Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten subsidies:

  • eenmalige subsidie: subsidie voor bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de dagelijkse bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken
    
  • jaarlijkse subsidie: subsidie die per kalenderjaar of voor een bepaald aantal kalenderjaren (maximaal vier jaar) wordt verstrekt. Deze subsidie moet passen binnen het door de raad vastgestelde kader van de programmabegroting en beleidsnota’s.

 • Wat heb ik nodig?

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet u een aanvraag indienen. Wij nemen alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvragen in behandeling. Ook moeten alle bijlagen zijn bijgevoegd.

  Uw aanvraag bevat de volgende informatie:

  • naam en adres aanvrager en de contactpersoon
  • omschrijving van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • doelstellingen en (verwachte) resultaten
  • tijdstip en plaats activiteit
  • het aan te vragen subsidiebedrag
  • een begroting met dekkingsplan voor de kosten
  • de stand én de onderbouwing van de (egalisatie-)reserves en voorzieningen bij een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie van meer dan € 10.000,--
  • uw IBAN rekeningnummer

  Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan?

  Stuur dan ook de volgende documenten mee (verplicht):

  • een kopie van de oprichtingsakte
  • een kopie van de geldende statuten
  • een kopie van een bankafschrift
  • een jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het afgelopen boekjaar
 • Hoelang duurt het?

  Aanvraagtermijn

  • een subsidieaanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt uiterlijk vóór 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd ingediend
  • een subsidieaanvraag voor een eenmalige subsidie wordt uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de activiteit(en) ingediend

  Beslistermijn

  Het college beslist op de aanvraag voor:

  • een eenmalige subsidie binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag
  • een jaarlijkse subsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend

  Verantwoorden van een subsidie

  Bij zowel een eenmalige als een jaarlijkse subsidie tot en met € 10.000,- wordt uiterlijk binnen acht weken na afloop van de activiteit(en) een summier verslag ingediend. Bij subsidies van meer dan € 10.000,-- wordt in de beschikking tot subsidieverlening aangegeven dat u na afloop van de activiteit(en) ter verantwoording een ‘Aanvraag tot subsidievaststelling’ indient. Hierbij toont u aan dat de activiteit(en) waarvoor een subsidie is verleend heeft (hebben) plaatsgevonden overeenkomstig de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen.

  De verantwoording bestaat uit een activiteiten- en financieel verslag en de balans met toelichting.

  De aanvraag tot subsidievaststelling voor een:

  • eenmalige subsidie van meer dan € 10.000,- moet uiterlijk 13 weken na de activiteit(en) zijn ingediend
  • jaarlijkse subsidie van meer dan € 10.000,- moet vòòr 1 juli in het jaar volgend op het subsidiejaar zijn ingediend
  • subsidie van meer dan € 50.000,- bevat tevens een controleverklaring van een externe accountant

  Vaststellen van een subsidie

  Subsidies tot en met € 10.000,- worden door het college zonder voorafgaande subsidieverlening direct vastgesteld. Subsidies van meer dan € 10.000,- worden binnen 13 weken na ontvangst van een volledige en juiste aanvraag tot subsidievaststelling vastgesteld.

 • Wat moet ik doen?

  Indienen

  • de aanvraag wordt bij voorkeur digitaal ingediend via onderstaande knop Algemene subsidie aanvragen.
  • als inwoner van de gemeente Beverwijk kunt u inloggen met uw DigiD en als organisatie/stichting/vereniging logt u in met het unieke Kamer van Koophandel nummer
  • Als u niet digitaal indient: print het formulier (zie Downloads), vul het in en zend het ondertekende aanvraagformulier aan het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk.

  Let op: Vanaf 13 mei 2019 is het niet meer mogelijk in te loggen met DigiD als u gebruik maakt van een verouderd besturingssysteem. Als u een melding krijgt update uw besturingssysteem en ook uw browser naar de meest recente versie. Raadpleeg de handleiding of de helpfunctie van uw besturingssysteem en browser om de update uit te voeren. Of log in met een ander apparaat dat wel over het juiste besturingssysteem en browser beschikt.

  Algemene subsidie aanvragen

  Eenmalige subsidie

  • de aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit zijn ingediend (ASV artikel 7, lid 2)
  • alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvragen met de gevraagde bijlagen (ASV artikel 6) worden in behandeling genomen
  • binnen 8 weken wordt er een besluit genomen (ASV artikel 8, lid1)
  • bij verlening is de uitbetaling 80% vooraf (ASV artikel 11, lid 4)
  • binnen 8 weken na afloop van de activiteit dient de verantwoording (summier activiteitenverslag, het financieel overzicht van de baten en kosten) te worden ingediend (ASV artikel 16, lid 2)
  • op alle eenmalige subsidies is, naast de wet, de Algemene subsidieverordening 2016 gemeente Beverwijk (ASV) van toepassing.

  Jaarlijkse subsidie

  • de aanvraag moet voor 1 oktober van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn ingediend (ASV. artikel 7, lid 1)
  • alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvragen met de benodigde bijlagen (activiteitenplan, begroting, balans voorgaand jaar) worden in behandeling genomen (ASV artikel 6)
  • uiterlijk 31 december van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt er een besluit genomen (ASV artikel 8, lid 3)
  • bij verlening is de bevoorschotting van het subsidiebedrag in het subsidiejaar (ASV artikel 11)
  • ​de aanvraag tot vaststelling moet worden ingediend voor 1 juli in het jaar volgend op het subsidiejaar en bestaat uit de volgende documenten (ASV artikel 17, leden 2 en 3)

      1. bij bedragen tot en met € 10.000,-- > een summiere inhoudelijke en financiële verantwoording
      (ASV artikel 16, lid 2)

      2. bij bedragen van meer dan € 10.000,- > een uitgebreide verantwoording
      (ASV artikel 17, leden 2 en 3)

 • Aanvullende informatie

  Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het team Sociaal Domein van de afdeling Samenleving, bereikbaar via telefoonnummer (0251-) 256256.

 • Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk