Drank- en horecavergunning

Home > Inwoners & Ondernemers > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  Een drank- en horecawetvergunning moet aangevraagd worden als u alcoholhoudende dranken wilt schenken in een horecabedrijf. Dit geldt voor commerciële horecabedrijven (cafés of restaurants) en voor paracommerciële instellingen, zoals (sport) kantines of andere verenigingen. U dient ook een drank- en horecawetvergunning aan te vragen als u een slijtersbedrijf wilt beginnen. In Beverwijk is alleen een horeca-exploitatievergunning nodig voor alcoholvrije horecabedrijven.

  Een vergunning is niet overdraagbaar en voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. Voor het aanvragen of wijzigen gebruikt u de formulieren onderaan deze pagina bij "Downloads".

  Er zijn 2 soorten aanvraagformulieren. Model A is voor commerciële horecabedrijven. Model B is voor paracommerciële instellingen.
  Indien u een alcoholvrije horecagelegenheid wilt starten of overnemen, dient u een horeca-exploitatievergunning aan te vragen. 

  Indien u vragen heeft over het aanvragen van een Drank- en horecavergunning, kunt u contact opnemen met het team Vergunningen via (0251) 256 256,

 • Hoe werkt het?

  Bij de start van een nieuwe onderneming, overname van een bestaande onderneming of een wijziging in de bedrijfsvoering, moet u een Drank- en horecavergunning aanvragen. Ook wanneer de inrichting veranderd is en niet meer klopt met de afgegeven (bestaande ) vergunning, moet u een gewijzigde vergunning aanvragen.

  Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
  • alle leidinggevenden moeten voldoen aan de eis van sociale hygiëne, moeten 21 jaar of ouder zijn en mogen geen strafverleden hebben
  • het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt, moet voldoen aan inrichtingseisen ten aanzien van hoogte, oppervlakte, ventilatie en de aanwezigheid van toilet

  Verder is voor commerciële horeca de Beleidsregel Wet BIBOB 2018 van toepassing op uw aanvraag. U moet daarom een BIBOB-vragenformulier invullen en de vereiste bijlagen bij de aanvraag voegen. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek, indien daar aanleiding voor is. Voor paracommerciële instellingen geldt dat wanneer er signalen bij de gemeente binnenkomen of bekend zijn bij de gemeente over de vergunningsaanvraag de gemeente kan besluiten om een BIBOB- onderzoek in te stellen. De Wet Bibob is een (preventief) instrument waarmee de gemeente kan voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook helpt de wet de concurrentiepositie van bonafide ondernemers te beschermen.

 • Wat heb ik nodig?

  Schriftelijk aanvragen met het betrerffende formulier. (u vindt dit onder de tab documenten). Commerciële instellingen Model A en paracommerciële instellingen model B. Hierbij voegen:

  • verklaring sociale hygiëne
  • kopie van de statuten (vereniging of stichting)
  • huur- of koopovereenkomst
  • arbeidsovereenkomsten
  • bij paracommerciële organisaties: bedrijfsreglement (modelreglement verkrijgbaar bij NOC/NSF)
  • geldige originele identiteitsbewijzen van de leidinggevenden
  • inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden
 • Wat kost het?

  U betaalt kosten voor deze vergunning. Deze tarieven (ook wel ‘leges’ genoemd) vindt u in de legesverordening (externe website).

  Tarieven 2020:
  Nieuwe vergunning: € 307,50
  Wijziging inrichting: € 192,25
  Nieuwe leidinggevende:  € 122,80
  Ontheffing paracommercie:  € 160,55

 • Hoelang duurt het?

  De beslistermijn voor een reguliere DHV is 8 weken. De beslistermijn voor een Model B-DHV is 13 weken.

 • Wat moet ik doen?

  Voor het aanvragen of wijzigen gebruikt u de formulieren onderaan deze pagina bij "Downloads".
  Er zijn 2 soorten aanvraagformulieren. Model A is voor reguliere horeca. Model B is voor niet-reguliere horeca, zoals bijvoorbeeld een buurthuis, sportkantine of museum. 

 • Aanvullende informatie

  De leges- en de precarioverordening (jaarlijkse belasting voor voorwerpen die onder, op of boven openbare gemeentegrond zijn geplaatst) en alle andere informatie over de drank- en horecawet vindt u op Overheid.nl.

 • Downloads

 • Extra informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk