Monumenten

Home > Inwoners & Ondernemers > Monumenten

Monumenten

Een monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologisch of ander sociaal-culturele waarde. Een onroerend (bouwkundig) monument is het toonbeeld voor een bepaalde stijl van bouwen, of heeft anderszins een belangrijke betekenis als tekenend bouwwerk voor een bepaalde periode.

Monumentencommissie

De monumentencommissie vergadert in principe elke tweede vrijdag van de maand. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • de heer J.M.M. Jacobs (voorzitter/lid)
 • de heer O. Ralling (plaatsvervangend voorzitter/lid)
 • mevrouw N. Hogen, (lid)
 • de heer M. Heijmans (lid)

Overzicht monumenten

Rijksmonumenten (zie lijst onder Downloads)

Provinciale monumenten

 • Voorzieningen aan de St. Aagtendijk als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, alsmede het fort aan de Sint Aagtendijk
 • Noorder IJ- en Zeedijken

Gemeentelijke monumenten (zie onder Downloads)

Subsidie onderhoud en restauratie gemeentelijke monumenten

Subsidie moet voorafgaand aan de werkzaamheden, schriftelijk aangevraagd worden bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. De volgende bijlagen moeten worden bijgevoegd:

 • een gespecificeerde begroting van de kosten van de restauratie of het onderhoudsplan
 • gesplitst in materialen en arbeid
 • indien van toepassing; een tekening in tweevoud van de bestaande en de nieuwe toestand.  
 • (Een bestaande bouwtekening kunt u aanvragen tegen leges- en kopieerkosten)
 • indien van toepassing; een bestek en voorwaarden of werkomschrijving
 • een opgave van de aannemer(s)

Open Monumentenweekend

Elk jaar in het tweede weekend van september openen tijdens Open Monumentendag duizenden monumenten hun deuren voor publiek. Open Monumentendag verbindt mensen met monumenten en laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn. Op Open Monumentendag worden monumenten gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten.

Monumentenprijs

In het verleden heeft de Stichting Historisch Beverwijk, ooit opgericht door een groep Beverwijkers dat zich ten doel gesteld heeft zich sterk te maken voor het behoud van de restanten van de historische kern van Beverwijk, zich hard gemaakt voor het instellen van een Monumentenprijs. In 2009 is de eerste Monumentenprijs uitgereikt aan een initiatiefnemer die een bijzondere inspanning heeft geleverd voor het behoud van een cultuurhistorisch waardevol object. De gemeente heeft het initiatief van de Stichting overgenomen en reikt jaarlijks de prijs uit namens de inwoners van de gemeente Beverwijk.

Nieuwsbrief Monumenteel

In het kader van de regionale samenwerking wordt twee keer per jaar de Nieuwsbrief Monumenteel uitgebracht. Doel van deze nieuwsbrief is eigenaren van monumenten in Heemskerk, Velsen en Beverwijk en andere belangstellenden te informeren over actuele zaken rond monumenten, archeologie en cultuurhistorie. U kunt zich aanmelden voor een digitale versie van de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail.

Promotiefilmpjes Monumensen

We maakten video's over monumenten in Beverwijk en deelden deze o.a. via Facebook en Instagram. 

Youtube-filmpje Kasteel Oosterwijk

Youtube-filmpje Dr. Schuitfontein

Youtube-filmpje Badgastenkerk, Wijk aan Zee

Youtube-filmpje Bisschoppelijke kweekschool

Meer informatie

Beleidsmedewerker cultuurhistorie (0251)256256

Links

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk