Meerstraat, herinrichting

Home > Inwoners & Ondernemers > Meerstraat, herinrichting

Meerstraat, herinrichting

De gemeente is van plan om in 2019 onderhoudswerkzaamheden uit te voeren in de Meerstraat. De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats op het gedeelte tussen het Stationsplein en het Bootsmanszij – Raadhuisstraat. Gelijktijdig met de onderhoudswerkzaamheden wil de gemeente, daar waar nodig en gewenst, verbeteringen aanbrengen aan de inrichting van de straat.

Huidige situatie en knelpunten

Smalle straat

De huidige inrichting van de Meerstraat heeft een aantal knelpunten. De Meerstraat is een smalle straat met een rijweg van drie meter breed. Deze rijweg is verzakt en daardoor niet comfortabel voor weggebruikers. Door de smalle straat kunnen grote voertuigen niet goed keren. Deze voertuigen moeten daarom achteruit de straat uitrijden. Soms is de doorgang belemmerd door een tegenligger. Ook ondervindt HVC regelmatig problemen bij het legen van de ondergrondse vuilcontainers. Dit gaat ten koste van de verkeersveiligheid.

Laden en lossen

Langs de straat is aan de winkelzijde een laad- en losstrook. Buiten de winkeltijden mag op de laad- en losstrook geparkeerd worden. Op de laad- en losstrook wordt echter regelmatig geparkeerd buiten de toegestane tijden. Bedrijven ondervinden daardoor problemen met laden en lossen, onder andere bij het Dialysecentrum.

Fietsverkeer

Sinds enkele maanden rijdt het fietsverkeer dat over de Breestraat rijdt op dagen met weekmarkt en tijdens evenementen over het Stationsplein en de Meerstraat. De huidige wegbreedte is daarvoor te smal.

Van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp

De gemeente Beverwijk heeft op 26 september 2018 een inloopavond gehouden over het Voorlopig Ontwerp. Bewoners hebben tijdens de inloopavond en ook schriftelijk tips, aanbevelingen en suggesties gedaan op het plan voor de herinrichting. Achttien bewoners zijn afgekomen op de inloopavond. Er zijn destijds vijfentwintig reacties binnengekomen. Tijdens de inloopavond heeft Zorba de Griek een eigen ontwerp gepresenteerd. Dit ontwerp kon rekenen op het nodige draagvlak van bewoners. Nadien is op 27 november 2018 een tweede bijeenkomst met bewoners gehouden over de uitwerking van het ontwerp van Zorba de Griek. Het Voorlopig Ontwerp is daarna aangepast. Bewoners zijn met de brief van 19 december 2018 daarover geïnformeerd. Op de brief van 19 december jl. zijn nog reacties binnengekomen. Alle reacties zijn, waar mogelijk, meegenomen in het Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp vindt u op de website. De inspraakreacties en wat daarmee is gedaan in het plan vindt u ook op de website. Hieronder vindt u een toelichting op het plan.

Herinrichting Meerstraat, Definitief Ontwerp

Straatindeling

De indeling van de straat is in het nieuwe plan aangepast. De laad – en losstrook is komen te vervallen. De rijweg is verbreed van 3 m naar 3.85 m. De rijweg van het parkeerterrein is versmald, maar de bochten zijn verruimd. Hierdoor kan makkelijker worden rondgereden via het parkeerterrein. Het laden en lossen kan in de nieuwe situatie probleemloos plaatsvinden op de rijbaan. Door deze aanpassingen is ruimte ontstaan om het trottoir langs de gevels te verbreden van 2 m naar 3 m. Dit is op verzoek van bewoners. Bij Zorba de Griek is het trottoir iets smaller, namelijk 2.85 m. Dit is omdat het pand van Zorba de Griek naar voren staat vergeleken met de overige panden in de straat. Het nieuwe wegprofiel biedt zowel ruimte voor voetgangers als voor een zitterras bij het restaurant. Bij het Dialyse Centrum komt een parkeervak, speciaal voor bezoekers.

Openbare verlichting

Voor de Meerstraat is gekozen voor dezelfde lichtmasten als op het Stationsplein. Een afbeelding daarvan staat op de website. Deze lichtmasten staan in het beleidsplan voor de openbare verlichting wat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Sierlantaarns, waar bewoners van de Meerstraat om hebben gevraagd, plaatsen we alleen in het “winkelkerngebied”. Daar valt de Meerstraat niet onder.

Beplanting

Mede op verzoek van bewoners planten we in de groenstrook leilindes en misschien ook ‘Liquidambar’. Dit gaan we nog uitwerken. In het plan zijn 8 plantenbakken opgenomen. De gemeente plaatst de plantenbakken en zorgt voor de beplanting. Bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld gaan straks de plantenbakken verzorgen. Afbeeldingen van de bomen en de plantenbakken staan op de website.

Groenafscherming graffitimuur

Bewoners hebben gevraagd om een groenafscherming langs de graffitimuur. Dit zijn we nog aan het onderzoeken of dat kan.

Aansluiting op Stationsplein en verkeersdrempels

De aansluiting op het Stationsplein is aangepast. De stoep van de Meerstraat gaan we verhoogd aanleggen ten opzichte van de straat. Hierdoor kunnen we de drempel aanpassen zodat (brom)fietsers meer moeten afremmen. Dit vergroot de verkeersveiligheid. Ook zijn twee verkeersdrempels opgenomen in de rijbaan van het parkeerterrein.

Parkeren

Op het parkeerterrein komen 39 parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen op de laad- en losstrook komen te vervallen. In de omgeving (Meerplein, Halve Maan, Breestraat e.o.) blijft echter voldoende parkeergelegenheid over om aan de parkeervraag te voldoen. De twee gehandicapten parkeerplaatsen komen in het nieuwe plan gewoon weer terug. De huidige slagboom wordt verwijderd. Dit is omdat het parkeerterrein aan de Meerstraat geen apart vergunningen gebied meer is. Het parkeerterrein valt nu onder de parkeerzone Beverwijk Binnenstad Centrum. De parkeerautomaat blijft.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Definitief Ontwerp Herinrichting Meerstraat vastgesteld op 19 maart 2019. In de inspraaknotitie vindt u de bewonersreacties en wat daarmee is gedaan in het plan. Bewoners worden schriftelijk geïnformeerd over het definitieve plan.

Hoe verder

Vaststellen Definitief Ontwerp door college:                         19 maart 2019

Uitwerken van ontwerp tot uitvoeringstekeningen:               voorjaar 2019

Selecteren en contracteren aannemer voor uitvoering:          zomer 2019

Uitvoering herinrichting Meerstraat:                                      najaar 2019

Meer informatie

U kunt contact opnemen met de projectleider van het project Herinrichting Meerstraat via ons Klant Contact Centrum (0251) 256256.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk