Informatie en overzichtskaart

Home > Inwoners & Ondernemers > Informatie en overzichtskaart

Informatie en overzichtskaart

Als u iets wilt bouwen dan heeft u daarvoor in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan bij de gemeente en daar wordt gekeken naar het bestemmingsplan of er inderdaad gebouwd kan worden wat u wenst. Zo’n bestemmingsplan is gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening. In deze wet staat omschreven hoe een bestemmingsplan tot stand komt. Een plan is onherroepelijk geworden wanneer er tegen het goedgekeurde bestemmingsplan geen beroep is ingesteld of waarvan de beroepsprocedure is afgerond.

Procedure

Iedere procedure begint met onderzoek naar de gewenste mogelijkheden:

 • Moet er nog meer gebouwd worden
 • Moet er meer groen in de wijk
 • Is er plaats voor industrieterreinen en kunnen deze dan op veilige afstand worden gerealiseerd van woongebieden
 • Hoe zit het met de waterhuishouding van een gebied. Overstroomt het land niet na een zware regenbui
 • Zijn er voldoende parkeerplaatsen bij een nieuwe ontwikkeling
 • Wat voor type woning kan ergens gebouwd worden en hoeveel bijgebouwen zijn acceptabel
 • Kunnen de wegen het verkeer op adequate wijze verwerken als er ergens een ontwikkeling wordt toegestaan
 • Hoe zit het met de luchtkwaliteit en geluid als gevolg van verkeer
 • Moet de flora en fauna worden beschermd of zijn er andere maatregelen noodzakelijk om de natuur elders meer kansen te geven
 • Zitten er archeologische resten in de bodem die beschermd moeten worden
 • Is de bodem schoon genoeg
 • Zijn er voldoende scholen bij nieuwbouw, etc, etc.

Voorontwerp bestemmingsplan

Soms zijn langdurige onderzoeken noodzakelijk om aan te kunnen tonen dat er draagvlak is voor een bepaalde ontwikkeling. Dan komt er een voorontwerpbestemmingsplan  waarop u in kunt spreken. Dit wordt aangekondigd bij de openbare bekendmakingen. De inspraak duurt meestal 6 weken. In de periode vragen wij diverse instanties om ook naar het bestemmingsplan te kijken vanuit hun vakgebied; o.a. met het Hoogheemraadschap, de inspectie ruimtelijke ordening en de provincie, maar meestal worden bij dit proces 10, 20 of soms wel 30 instanties betrokken die allemaal binnen 6 weken moeten reageren. Daarna bekijken wij de (inspraak)reacties die regelmatig leiden tot aanpassingen in het bestemmingsplan.

Als het plan is aangepast, neemt het college een besluit om het (aangepaste) ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter visie te leggen. In deze periode kunt u zienswijzen indienen.

Digitale plannen

Alle nieuwe bestemmingsplannen worden vanaf de ontwerpfase (dus na de inspraakperiode) gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens worden de papieren versies ter visie gelegd in het Stadhuis en in de Centrale Bibliotheek. Indien er echter verschillen zijn tussen de papieren versie en de digitale dan is de digitale versie doorslaggevend. De digitale verplichting geldt ook voor projectbesluiten en voorbereidingsbesluiten en enkele andere besluiten. In advertenties wordt steeds aangekondigd hoe u de plannen in welke fase kunt raadplegen en hoe u kunt reageren.

Beheersverordening

Gemeenten kunnen in plaats van een bestemmingsplan, een beheersverordening opstellen. Een beheersverordening treedt in de plaats van het bestemmingsplan, maar hierbij kan het niet gaan om compleet nieuwe ontwikkelingen die beschreven worden in het plan. Het moet dus gaan om een omgeving waar in grote lijnen alles bij het oude blijft, althans in de komende jaren. Het legt vast wat er is, maar een belangrijk verschil met het bestemmingsplan is de procedure.

Meestal zijn geen uitvoerige onderzoeken nodig; inspraak is niet verplicht en er kan geen beroep worden ingesteld. Dat betekent dat een beheersverordening veel sneller tot stand kan komen dan een bestemmingsplan. Wij bieden echter ook bij beheersverordeningen een inspraakmoment.

Meer informatie

Beleidsmedewerker bestemmingsplannen (0251)256 256.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 16.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk