Groen

Groen

Openbare ruimte, groenbeheer en -beleid

Beverwijk is een aangename stad om te wonen en te werken. Landelijk is Beverwijk vooral bekend door de Bazaar, het Brandwondencentrum en het strand van Wijk aan Zee. Ondanks het grijze imago kent Beverwijk veel fraai en toegankelijk groen. De stad ligt in het westen tussen de zee, het strand en het Noordhollands Duinreservaat. Aan de oostkant grenst de stad aan de Stelling van Amsterdam, een van Nederlands nationale landschappen dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat. De gemeente is trots op haar groen en steekt energie in het in stand houden en verbeteren ervan.

Groen in de stad

Parken en lanen met bomen verbinden het wonen in de stad met de natuur- en recreatiegebieden daaromheen. Het groen in Beverwijk bestaat uit bijna 15.000 bomen en ruim 190 ha (of 190 voetbalvelden) openbaar groen. Omgerekend betekent dat bijna 50m2 groen per inwoner, terwijl de landelijke norm op 35 m2 per inwoner ligt.

Een groot deel hiervan vindt u in een van de elf parken. Maar ook in sportpark Adrichem en begraafplaats Duinrust.  Het Aagtenpark is ons jongste park. In park Vondelkwartier vindt u kinderboerderij en Natuur- Milieu en Educatiecentrum De Baak.

Groene buitenranden

Strand en duinen

Het duingebied rond Wijk aan Zee is onderdeel van het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD) en is een van de grootste beschermde natuurgebieden in ons land. Daarnaast maakt het deel uit van Natura 2000 gebied. Het loopt van Wijk aan Zee door tot aan de duinen van Schoorl. Er komen veel bijzondere plant- en diersoorten voor en er zijn overal fiets- en wandelpaden.

De groene west- en oostrand

Aan de westrand van Beverwijk ligt een langgerekte groene zone. Deze zone staat ook bekend onder de naam De groene IJmond en het Groen- en Waterplan, een aaneenschakeling van parken en groene gebieden. Waterlopen en recreatieve wandelroutes vormen hier de verbinding. Vasthouden van schoon regenwater in het duingebied stond aan de basis van het groen- en waterplan. Het gebied bevat daarnaast diverse recreatiemogelijkheden dicht bij huis voor inwoners van Velsen, Beverwijk en Heemskerk. De groene Oostrand is nog een vrij onbekend gebied: als verbinding tussen de stad en het buitengebied ligt naast de Aagtendijk het Aagtenpark. In het buitengebied realiseert het RAUM het project tussen IJ en Z met de Buitenlanden. De belangrijkste kenmerken van dit gebied zijn de restanten van het Oer-IJ, de Stelling van Amsterdam met het Fort aan de Aagtendijk en de openheid van het agrarisch landschap. Deze elementen vormen de bakens voor verdere ontwikkeling. Het moet een mooie overgang vormen tussen stad en land, waar u kunt wandelen, fietsen, spelen en waar u contact hebt met de natuur om de hoek. Wanneer de projecten van de groene oostrand klaar zijn, wordt de grond en alles wat daarbij hoort, beheerd door het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Groenbeleid en-beheer

In het Groenstructuurplan en het Bomenbeleidsplan staat beschreven wat de gemeente wil met het stedelijk groen. In deze beleidsplannen staat het wensbeeld voor de groen- en boomstructuur. Jaarlijks inventariseren medewerkers welke groene plekken en structuren aan de vastgestelde wensbeeld voldoen en welke niet. De plekken die niet voldoen komen in aanmerking voor omvorming. Bewoners kunnen deze plekken ook melden via Verbeterdebuurt.

Het Beeldkwaliteitsplan is de basis voor het dagelijks beheer en onderhoud. In dit plan staat aangegeven waar de gemeente op hoog, normaal en sober niveau beheert. Het overgrote deel van Beverwijk wordt op normaal niveau beheerd, centrumgebieden op hoog niveau en de buitengebieden op sober niveau.

Het dagelijks beheer en onderhoud van het groen in de openbare ruimte wordt deels door de gemeente uitgevoerd en deels door aannemers die door de gemeente ingehuurd zijn. 

Flora en faunabeheer

In Nederland geldt de Flora- en faunawet. Deze wet regelt dat iedere Nederlander een algemene zorgplicht heeft ten aanzien van de bescherming en instandhouding van dier- en plantsoorten. Ook de gemeente moet zich aan deze wet houden tijdens het dagelijks beheer en onderhoud van het openbaar groen. Per activiteit of project moet een ontheffing bij het ministerie van E&I worden aangevraagd. Een ontheffing geldt meestal voor 1 project en heeft een beperkte geldigheidsduur.

De gemeente Beverwijk heeft daarom gekozen voor een gedragscode. In de praktijk is het namelijk eenvoudiger om met een gedragscode (het Flora- en faunaprotocol) te werken. Losse ontheffingen hoeven dan niet meer te worden aangevraagd.

In de gedragscode staan diverse vakgerichte werkinstructies voor het zorgvuldig handelen tijdens het uitvoeren van beheeractiviteiten op locaties met vaste rust- en verblijfsplaatsen of beschermde flora en fauna. Beheeractiviteiten die onder het protocol vallen, zijn ingrepen die regelmatig voorkomen zoals schoffelen, maaien en snoeien.

Het protocol bestaat uit drie delen:

Hondenbeleid

Honden horen erbij in Beverwijk, ze zijn belangrijk voor de levendigheid en de sociale samenhang van de buurt. Maar er moet ook ruimte zijn om te spelen, te sporten en te wandelen zonder te hoeven letten op hondenpoep en loslopende honden. Het hondenbeleid draag er aan bij dat iedereen op een prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte en het groen.

Wat zijn onze regels:

  • als hondenbegeleider bent u overal en altijd verplicht de poep van de eigen hond op te ruimen, ook op plekken waar de hond los mag!
  • u heeft altijd een opruimmiddel bij u
  • uw hond moet aangelijnd, behalve op de aangewezen uitrenvelden
  • honden mogen niet op kinderspeelplaatsen komen

Onze handhavers houden goed in de gaten of deze regels worden nageleefd. Meer informatie over Hondenbelasting.

Speelruimteplan

De gemeente Beverwijk vindt spelen belangrijk. Er moeten voldoende sport- en speelgelegenheden zijn. Het speelruimteplan zorgt er voor dat het aanbod aansluit op de behoefte. De komende 10 jaar heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor kwalitatief hoogwaardige speelplekken met veel uitdaging op centrale plekken in de wijk en op een aantal plekken aan de randen van woongebieden. Deze hoogwaardige spelplekken zijn echt de moeite waard om een eindje voor te lopen of te fietsen. Voor ouders vormen ze een ontmoetingsplek en ook voor hen zijn er mogelijkheden om iets te doen. De plekken bevatten speeltoestellen, maar ook sportvoorzieningen en ruimte om activiteiten te organiseren en elkaar te ontmoeten. Alle leeftijdsgroepen komen hier aan hun trekken.

Voorafgaand aan de aanleg van nieuwe speelplekken en uitbreiding van centrale speelplekken worden kinderen en jongeren uit de buurt gevraagd om tijdens inloopmiddagen mee te denken over de inrichting van deze plekken. In wijken met hoge kinderaantallen en wijken met weinig informele speelruimte ligt de nadruk op het verbeteren van de centrale speelplekken en eventueel nieuw aan te leggen speelplekken. In wijken met lage kinderaantallen en veel speelplekken ligt de nadruk op omvormen. Bij omvormen richten we ons vooral op de weinig uitdagende plekken met 1 à 2 toestellen. Deze minder uitdagende plekken worden omgevormd tot openbaar groen of een pleintje waar gespeeld kan blijven worden. U vindt het Speelruimteplan bij Downloads.

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk