Bouwen en verbouwen, informatie

Home > Inwoners & Ondernemers > Bouwen en verbouwen, informatie

Bouwen en verbouwen, informatie

Als u iets aan uw woonomgeving wilt veranderen (pand slopen, boom kappen, inrit aanleggen) kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl kunt u die zo nodig direct de aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig. In de beleidsregels onderaan deze pagina leest u of de gemeente medewerking wil verlenen aan de afwijking van een bestemmingsplan. Alle bouwaanvragen worden gepubliceerd.

Hoe kansrijk is uw plan

Voordat u een officiële aanvraag doet is het handig als u eerst een vooroverleg hebt met een schetsplan. Dat vooroverleg kost € 107,55,- (vanaf 01-01-20) en is niet verplicht maar kan u wel helpen bij het kansrijker maken van uw plannen. Wij toetsen een schetsplan aan het bestemmingsplan en beoordelen of het plan stedenbouwkundig akkoord is.

Duurzaam Bouwen

Inwoners

Wanneer u de eigen woning wil verduurzamen, zijn er kleine maatregelen waarmee u direct aan de slag kunt maar ook grotere en soms ingrijpende maatregelen. Het treffen van deze maatregelen loont omdat het uw wooncomfort verhoogd, u direct bespaart op de energierekening en bijdraagt aan een beter milieu. Ook het energielabel van uw woning wordt ierdoor verbeterd. Op www.duurzaambouwloket.nl kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Het Duurzaam Bouwloket is onafhankelijke intermediair tussen overheid en bedrijfsleven.

Alleen een digitaal loket is natuurlijk niet voldoende. Bij informatiebijeenkomsten van Omgevingsdienst IJmond en de gemeente en andere interessante evenementen, wordt aandacht besteedt aan het duurzaam (ver)bouwen. Informatie is ook te verkrijgen bij de Omgevingsdienst IJmond op www.odijmond.nl.

Ondernemers

Het ontwerpen en bouwen van een nieuw bedrijfspand of verbouwen van uw bedrijfspand is een groot en ingrijpend project. 1001 zaken om op te letten en waar begint u? Natuurlijk neemt u een goede architect en bouwonderneming in de arm, maar zelf wilt u ook weten welke goede, kostenefficiënte en duurzame oplossingen er zijn. Met de informatie uit het rapport en de handout ‘Aandachtspunten voor energiezuinige nieuwbouw’ neemt u een afgewogen besluit.

In de Europese wetgeving is al besloten dat vanaf 1 januari 2021 alleen nog energieneutraal gebouwd mag worden. Uw bedrijfspand gaat minstens 10 jaar, zo niet veel langer mee. Het is dan ook niet meer dan logisch om nu al te zorgen dat uw nieuwe of verbouwde pand voldoet aan de nieuwe regels. En laten we niet vergeten: duurzaam bouwen mag initieel wat duurder zijn, maar levert op relatief korte termijn al geld op.

Afwijken bestemmingsplan

De manier waarop gronden bebouwd mogen worden, staat voor 10 jaar vast in bestemmingsplannen en beheersverordeningen (door de raad vastgesteld). Het college kan echter tussentijds in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning afgeven waarbij wordt afgeweken van een geldend bestemmingsplan of beheersverordening:

  1. Binnen de afwijkingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt (binnenplanse afwijking)
  2. In de gevallen die genoemd worden in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, de zgn. ‘kruimelgevallenregeling’ (reguliere buitenplanse afwijking). Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld. Het college kan medewerking verlenen aan de afwijking bij het verlenen van een omgevingsvergunning
  3. Voor een project dat niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening onder motivering van een goede ruimtelijke onderbouwing (uitgebreide buitenplanse afwijking).

Voor de gevallen benoemd in de 2e categorie zijn beleidsregels opgesteld. Aan deze Beleidsregels planologische kruimelgevallen kan het college medewerking verlenen bij een afwijking van het verlenen van een omgevingsvergunning. Het beleid sluit aan op de nieuwe en verruimde vergunningsvrije bouwmogelijkheden. De beleidsregels hebben onder andere betrekking op uitbreidingen zoals erkers, balkons, kelders/souterrains, dakkapellen en dakterrassen.

Qua erfbebouwing worden in beginsel de vergunningsvrije bouwmogelijkheden maatgevend en toereikend geacht. Verder zijn er regels opgesteld voor functiewijzingen van bestaande panden. Voor de categorieën van de kruimelgevallenlijst waarvoor geen beleidsmatige regels zijn opgesteld, blijft maatwerk geboden en volgt een beoordeling per concreet geval.

Welstand

De gemeenteraad heeft op 30 november 2017 besloten om het hele grondgebied van Beverwijk welstandsvrij te verklaren met instandhouding van een excessenregeling. Tevens is daarbij het rapport Over smaak kan je twisten, oktober 2017 vastgesteld.
In het beleidsdocument worden 3 gebieden benoemd waarvoor een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld. Het gaat hier om Wijk aan Zee, het centrum en Binnenduin. De beeldkwaliteitsplannen dienen slechts ter inspiratie.

Aanvraag ingediend, en dan

Nadat wij uw formele aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangst bevestiging en wordt gekeken of uw aanvraag compleet is. Ontbreken er nog stukken dan moet u binnen een bepaalde termijn de ontbrekende stukken aanleveren. U krijgt uw eigen contactpersoon als aanspreekpunt.

Wanneer er signalen bij de gemeente binnenkomen of bekend zijn bij de gemeente over de vergunningsaanvraag dan kan de gemeente besluiten om een BIBOB- onderzoek in te stellen.  De Wet Bibob is een (preventief) instrument waarmee de gemeente kan voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook helpt de wet de concurrentiepositie van bonafide ondernemers te beschermen.

U kunt gaan bouwen/verbouwen

Nadat u uw bouwvergunning heeft ontvangen, kunt u starten met de werkzaamheden. U moet u dit wel online melden. De gemeente let tijdens de (ver)bouw op de naleving van de gestelde voorwaarden die in uw bouwvergunning staan. Die gaan niet alleen over de technische bouwaspecten, maar over bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen. De ambtenaar bouwtoezicht kan werk stilleggen.
Als u klaar bent  met de bouw/verbouw dan kunt het hier ook online afmelden.

Meer informatie

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk