Beverwijk aardgasvrij

Home > Inwoners & Ondernemers > Beverwijk aardgasvrij

Beverwijk aardgasvrij

Gemeente Beverwijk deed de oproep aan inwoners om mee te denken over het aardgasvrij maken van de gemeente uiterlijk in 2050. Wethouder Haydar Erol gaf de aftrap voor de ongeveer 40 aanwezigen in het Stadhuis.

Transitievisie warmte

De avond ging over een andere manier van verwarmen van woningen. Dat moet duurzamer. Hoe we dat gaan doen, bepalen we in de komende periode. We gaan hiervoor een Transitievisie warmte maken. Wethouder Erol geeft aan dat hij beseft dat warmte in woningen een persoonlijk verhaal is. Hij wil in juni 2020 een eerlijk plan aanbieden aan de gemeenteraad. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook de zorgen van de inwoners in dat plan staan. De gemeente wil graag dat de inwoners meepraten en meedenken.

Martijn van Lier van bureau Over Morgen legt uit wat de bedoeling van dat plan, de transitievisie warmte (TVW), is. De regering heeft besloten dat Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij is. Met aardgas verwarmen of koken is dus geen optie meer na 2050. De gemeenten moeten in de TVW aangeven in welke volgorde alle wijken van het aardgas afgehaald gaan worden. Voor de eerste wijken die tot 2030 op de planning staan, geeft de TVW aan welke technieken het meest voor de hand liggen als vervanger van aardgas.

Na het vaststellen van de TVW gaat de gemeente per wijk met de inwoners in gesprek hoe hun wijk van het aardgas af gaat. Dan zal blijken welk alternatief het beste is en wat dat betekent voor de eigenaren van de woningen. De gemeente neemt per wijk een besluit, maar alleen na zorgvuldige afweging van alle belangen.

Drie alternatieven

Martijn van Lier legt uit dat er drie alternatieve manieren zijn om een huis te verwarmen:

  • een warmtenet
  • groen gas
  • elektrisch verwarmen.

Isoleren van woningen is een belangrijke maatregel die eigenlijk nooit verkeerd is. Een geïsoleerde woning heeft immers minder energie nodig voor het verwarmen. Betere isolatie geeft ook meer keuzemogelijkheden om het huis te verwarmen, omdat de benodigde stooktemperatuur in de radiatoren lager kan. Bij betere isolatie is ook een betere ventilatie van de woning nodig.

Reacties aanwezigen

Veel van de aanwezigen staan kritisch tegenover het aardgasvrij maken van hun woning. Is er wel een goed alternatief voor aardgas? De aanwezigen maken zich zorgen over de kosten. Aanpassingen in de woning kunnen namelijk stevig oplopen. Die hoge kosten zijn niet voor iedereen op te brengen. Mensen hebben behoefte aan onafhankelijk en eerlijk advies over het verduurzamen van de woning. Deze mensen kunnen voor dat advies terecht op de website Duurzaam Bouwloket.

Bewoner Marijke Hopman gaat een energiecoöperatie oprichten voor Beverwijk. De energiecoöperatie wil mensen helpen bij het verduurzamen van hun woning en bij oplossingen voor het aardgasvrij maken van de woning. Er worden ook energiecoaches opgeleid, die mensen gratis en vrijblijvend kunnen adviseren. Hopman zoekt de samenwerking met de coöperaties in Heemskerk en Velsen. Een aantal mensen meldt zich aan om de energiecoöperatie te helpen.

Hoe nu verder?

De gemeente gaat aan de slag met de vragen en opmerkingen die dinsdagavond 3 maart zijn genoemd. Er komt een tweede bewonersavond. De planning is op 8 april. Dan wordt de conceptversie van de transitievisie warmte voor Beverwijk bespreken. In verband met het coronavirus wordt deze tweede bewonersavond op een later tijdstip georganiseerd.

Andere vragen

Op de avond zijn uiteenlopende vragen gesteld. Het voert te ver om die allemaal in een verslag te beantwoorden. In een Q&A beantwoorden we de vragen. De presentatie krijgen de aanwezigen toegestuurd, mits wij een emailadres hebben gekregen.


Q&A Aardgasvrij

Waarom aardgasvrij?
Op de website van Nationaal Klimaatakkoord staat dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. En in 2050 moet de samenleving CO2-neutraal zijn. Onderdeel van deze doelstelling is het verduurzamen van het verwarmen van onze woningen, nu nog geleverd door aardgas. Bij de verbranding van aardgas in uw CV-ketel komt CO2 vrij. Daarom heeft de regering besloten dat uiterlijk in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn.

Wat is het probleem met CO2?
CO2 is een broeikasgas. Het zorgt voor opwarming van het klimaat. Door klimaatopwarming krijgen wij stijging van de zeespiegel (kans op overstromingen), langere periodes van droogte, heviger regenbuien en hittestress. Bovendien leggen veel planten- en diersoorten het loodje. Zij kunnen zich niet zo snel aanpassen aan een ander klimaat. Daarom hebben bijna alle landen van de wereld samen besloten om ervoor te zorgen dat het klimaat niet teveel opwarmt, maximaal 2 graden.

Wat is het Nationaal Klimaatakkoord?
Het Nationaal Klimaatakkoord is gemaakt door de rijksoverheid, in overleg met provincies, gemeenten, waterschappen en tal van maatschappelijke organisaties in Nederland. In het akkoord staan honderden maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er minder CO2 in de lucht komt. ‘Van het aardgas af’ is daar één van.

Wat is de transitievisie warmte?
Met het klimaatakkoord heeft de regering besloten dat de gemeenten de regie voeren over het aardgasvrij maken van hun gemeente. Daarvoor moeten de gemeenten elke 5 jaar een transitievisie warmte vaststellen, om te beginnen uiterlijk in 2021. Beverwijk wil dit voor de zomer van 2020 doen. Met de transitievisie warmte stelt Beverwijk de volgorde vast waarin uiteindelijk alle wijken aardgasvrij worden tot 2050. Voor de wijken die tot 2030 aan de beurt zijn, geven we aan welke alternatieven logisch zijn. De echte keuze wat we gaan doen in de wijk wordt gemaakt in de wijkuitvoeringsplannen.

Wat is een wijkuitvoeringsplan?
Op de website van Nationaal Klimaatakkoord staat dat er is gekozen voor de wijkgerichte aanpak. In een wijkuitvoeringsplan komt te staan op welke manier precies de woningen en andere gebouwen in een wijk van het aardgas af gaan. Met welke techniek elk huis verwarmd gaat worden en wanneer de omschakeling gepland is. Maar ook hoe het aangepakt wordt, met wie het wanneer allemaal besproken wordt, etc. De gemeenteraad stelt uiteindelijk per wijk een wijkuitvoeringsplan vast, maar alleen na zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokkenen.

Is er straks nog wel genoeg energie?
Nederland heeft gekozen voor de transitie naar duurzame hernieuwbare bronnen voor energie. Op dit moment wordt ongeveer 80% van de elektriciteit opgewekt in centrales die stoken op gas of kolen. Voordat die centrales kunnen sluiten, moet er eerst genoeg duurzame energie opgewekt kunnen worden. Op dit moment werkt Beverwijk samen met ruim 30 gemeenten in de energieregio Noord-Holland Zuid om ruimte te vinden voor alternatieven voor de huidige centrales. Dat wordt vastgelegd in de regionale energiestrategie (RES). Voorlopig gaan we uit van windmolens en zonneparken. Er zijn wel andere ideeën, maar veel daarvan zijn nog in ontwikkeling. De RES wordt elke 2 jaar opnieuw vastgesteld. Elke 2 jaar is er dus de kans om nieuwe technieken te verwerken in de volgende RES.

Moet ik mijn huis nu gaan isoleren?
Isoleren is altijd goed. Door te isoleren heeft uw woning minder energie nodig om warm te blijven. Voor een tochtig huis moet de kachel hoge temperaturen door de radiatoren pompen. Een goed geïsoleerd huis kunt u met lagere temperatuur verwarmen. Het beter binnen houden van warmte samen met de lagere stooktemperatuur levert zo een dubbel voordeel op. Voor deskundig en onafhankelijk advies kunt u terecht op de website van Duurzaam Bouwloket.

Wie is dat Duurzaam Bouwloket?
Het Duurzaam Bouwloket is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het geven van advies aan particulieren en bedrijven over isolatiemaatregelen en opwek van duurzame energie. Zij laten zich betalen door nu al meer dan 100 gemeenten, zodat het advies voor u helemaal gratis is. Voorwaarde is wel dat zij helemaal onafhankelijk zijn van welke producent dan ook. Daardoor kunt u ook echt onafhankelijk advies krijgen.

Als ik ga isoleren, moet ik dan ook ventileren?
Ja, uw huis moet namelijk kunnen ademen. Door isolatie blijft de temperatuur beter op niveau. Dat scheelt energie en kosten, maar voelt ook comfortabeler. Met isolatie maakt u de woning steeds meer lekvrij. Het vocht in de woning kan zo niet ontsnappen en dat geeft problemen in uw huis en uw gezondheid. Dit kunt u oplossen met een goede ventilatie. Voor deskundig en onafhankelijk advies over isolatie en ventilatie kunt u terecht op de website van Duurzaam Bouwloket.

Wat zijn (goede) isolatiemaatregelen?
Dat is natuurlijk mede afhankelijk van (de staat van) uw eigen huis. Maar dubbel of zelfs driedubbel glas is altijd goed en snel terugverdiend. Spouwmuurisolatie is meestal ook verstandig, dakisolatie en vloerisolatie ook. Maar dat hangt wel van uw huis af. Voordat u geld uitgeeft aan isolatiemaatregelen, laat u altijd goed en onafhankelijk informeren. Bijvoorbeeld door het Duurzaam Bouwloket.

Kan ik niet beter afwachten wat anderen doen?
Nou, liever niet. Het achterliggende probleem is de stijging van de temperatuur op wereldschaal. De temperatuurstijging leidt tot klimaatverandering op wereldschaal. Daarom zijn met het klimaatakkoord van Parijs in 2015 afspraken gemaakt om deze stijging te beperken. Nederland heeft dat akkoord ondertekend. In het nationale klimaatakkoord heeft Nederland besloten dat ook de gebouwde omgeving daarin een steentje moet bijdragen. De gevolgen van de klimaatontwikkeling zijn nu al merkbaar met elk jaar nieuwe records van hittegolven en andere weersextremen.

In het algemeen klinkt het verleidelijk om eerst te wachten totdat u goed weet wat u het beste kunt doen. Echter, als we allemaal wachten tot 2049, dan moeten alle ruim 20.000 woningen van Beverwijk in één jaar omgebouwd worden. Dat gaat natuurlijk niet. Daarom willen we zo snel mogelijk beginnen. De regering wil de gasprijs verhogen en de elektriciteit goedkoper maken. Aardgas wordt zo steeds minder aantrekkelijk. Langer aardgas gebruiken kan dus ook in uw nadeel werken. Duurzaam Bouwloket heeft een stappenplan om u te helpen bepalen wat voor uw situatie het beste is.

Waar kan ik informatie krijgen over het aardgasvrij maken van mijn woning?
Voor deskundig en onafhankelijk advies kunt u terecht op de website van Duurzaam Bouwloket. Meer algemene informatie kunt u vinden bij de adressen onderaan deze vragenlijst.

Wat is een warmtenet?
Een warmtenet of stadsverwarming is een netwerk van buizen in de grond, waarmee warm water naar uw woning wordt gebracht. Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben HVC gevraagd een plan te maken voor een warmtenet IJmond. De gemeenten verwachten dat een warmtenet in veel situaties een serieus en betaalbaar alternatief kan zijn voor aardgas. In de wijkuitvoeringsplannen bepaalt de gemeente of er een warmtenet komt in die wijk. Dat besluit de gemeente na overleg met de inwoners. De keuze of u aansluit is aan u zelf of aan de eigenaar van de woning als u dat niet zelf bent.

Wat is all-electric?
All-electric betekent dat alle energie die u gebruikt elektriciteit is. Dus ook de energie voor de verwarming van uw huis en om te koken. Dat kan op diverse manieren. Voor de verwarming is dat vaak een warmtepomp, soms infrarood panelen. Een warmtepomp ontleent warmte aan de buitenlucht of aan water. Een warmtepomp kan zowel verwarmen als koelen. De techniek is volop in ontwikkeling. Nieuwere installaties zijn goedkoper, zuiniger en stiller. Het kan per woning uitmaken of een warmtepomp een goede optie is.

Wat is groen gas?
Groen gas is de duurzame variant van aardgas met dezelfde kwaliteit. De basis voor groen gas is biogas, maar dan in gezuiverde vorm. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, groenafval van stortplaatsen, tuinafval, etc. Dit is echter beperkt beschikbaar en daardoor voor een klein aantal woningen een mogelijke oplossing.

Waterstof is het beste alternatief?
Veel mensen zien waterstof als hét alternatief voor aardgas. Er zijn net als bij elk alternatief voordelen en nadelen. Grote voordelen zijn dat bij verbranding van waterstof alleen energie en water vrijkomt. Het bestaande gasnet is aan te passen op waterstof. Het zou mooi zijn als we de jarenlange investeringen in het gasnet door heel Nederland zouden kunnen blijven benutten op die manier.

Nadelen zijn er ook. Voor schone productie van waterstof is veel elektriciteit nodig. Op dit moment maakt Nederland plannen om de huidige energiecentrales te vervangen door duurzame alternatieven als windmolens en zonneparken. Voor waterstof is extra capaciteit nodig. Het klimaatakkoord gaat uit van waterstof, maar wil dat eerst reserveren voor de industrie waar die nodig is. Een deel van de waterstof is ook bedoeld voor de gebouwen waar andere alternatieven (warmtenet of all-electric) geen uitkomst bieden, zoals oude huizen in historische binnensteden.

Hoe kan het dat Nederland van aardgas af wil, terwijl andere landen juist willen beginnen met aardgas?
Elk land maakt een plan om uiteindelijk in 2050 CO2 neutraal te zijn. In 2030 moet de helft van de uitstoot zijn verminderd. De situatie in Nederland is anders dan in bijvoorbeeld Duitsland. Landen die nu hun energie vooral uit steenkool of bruinkool halen, kiezen soms tijdelijk voor aardgas. Dat is ook fossiele energie, maar met aanzienlijk minder CO2-uitstoot. Het is dus een tijdelijke maatregel om snel CO2 te kunnen reduceren; aardgas als ‘transitiebrandstof’. Uiteindelijk zullen ook die landen weer van het aardgas af moeten.

Wanneer moeten we van het aardgas af?
Eigenlijk zo snel mogelijk. Maar het moet wel op een goede manier en op een goed moment voor u. Daarom nemen we daar toch de tijd voor. Bovendien kan het gewoon praktisch niet om alles in een paar jaar om te bouwen. Dat kost allemaal tijd en planning. Vandaar dat de gemeente een transitievisie warmte maakt en daarna wijkuitvoeringsplannen. Op die manier weet iedereen waar hij aan toe is en ook wanneer. Zeker is dat we in 2030 minstens 20% van alle gebouwen van het aardgas af moeten hebben gehaald en voor 2050 100%.

Waarom geen kernenergie?
Kernenergie is ook een fossiele brandstof, maar stoot weinig CO2 uit. Een groot probleem is wel het radioactieve afval; dat is gevaarlijk. Bovendien komen de grondstoffen voor kernenergie uit slechts enkele landen. Het is de vraag of een energiesysteem dat afhankelijk is van de levering uit andere landen zo’n goed idee is. Een andere reden waarom niet voor kernenergie gekozen wordt is tijd: het duurt wel bijna 20 jaar voordat er een nieuwe kerncentrale stroom kan leveren en dat is te lang. Zoveel tijd hebben we niet. Tenslotte is er nauwelijks ruimte beschikbaar in Nederland waar een kerncentrale mogelijk is. Nederland is nu eenmaal een dichtbevolkt land. Het klimaatakkoord heeft de discussie over kernenergie weer aangewakkerd, maar door alle nadelen kiest Nederland nu andere bronnen om energie duurzaam op te wekken.

Heb ik wel de zekerheid dat mijn huis warm is?
Ja. Net als nu. De HR-ketel kan natuurlijk stuk gaan en dat zal ook met elke andere installatie zo zijn. Maar de zekerheid van nu op een warm huis moet in de toekomst natuurlijk wel blijven. Dat is een uitgangspunt.

U kunt ook hier kijken:

Op de website van Hier verwarmt

Op de website van Duurzaam Bouwloket

Op de website van Aardgasvrijewijken

Op de website van Milieu Centraal

Op de website van Nationaal Klimaatakkoord of de aparte vraag-en-antwoord

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk