Velserweg 20

Velserweg 20

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-04-2020
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

OMGEVINGSVERGUNNING RENOVATIE VIJVER EN PARK AKERENDAM

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij bij besluit van woensdag 8 april 2020 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3ยบ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor de functiewijziging van stroken water naar groen en voor het wijzigen van een rijksmonument.

De aanvraag ziet op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteit:

  • handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo en
  • wijzigen van een rijksmonument, artikel 2.1, eerste lid, onder f juncto artikel 3.10, eerste lid, onder d van de Wabo.

De renovatie bestaat uit groot onderhoud aan de vijver, die vervolgens van een meer duurzame oeverafwerking wordt voorzien. Daarnaast is het plan om de tuin en vijver terug te brengen naar de eerdere vormgeving uit de periode 1852 t/m 1964. Hierbij zal de huidige vorm van de vijver gedeeltelijk worden gesloopt en veranderd. Ook zullen drie bomen worden gekapt en worden er drie nieuwe bomen geplant.

Deze aanvraag maakt het realiseren van het hierboven beschreven project planologisch mogelijk.

Op grond van artikel 3:18, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) delen wij u mee dat omtrent het ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren zijn gebracht.

Raadplegen besluit

De termijn gedurende welke de omgevingsvergunning ter inzage ligt is zes weken. Deze termijn begint op vrijdag 24 april 2020 en eindigt op donderdag 4 juni 2020. Op werkdagen is het besluit inclusief alle bijbehorende stukken in te zien bij het Centraal Publieksbureau van het Stadshuis van Beverwijk, Stationsplein 48. Het Centraal Publieksbureau is op dinsdag geopend van 9.00 tot 12.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en op de overige werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

Het projectgebied en de kennisgeving van het besluit is ook te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (tabblad Bestemmingsplannen). Het identificatienummer van het besluit is NL.IMRO.0375.OVParkAkerendam-VG01.

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt beroep worden aangetekend. De beroepstermijn vangt derhalve aan op vrijdag 24 april 2020 en eindigt op donderdag 4 juni 2020. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden (alleen zij die ook een zienswijze hebben ingediend, dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijze niet toe in staat zijn geweest) beroep instellen. In uw beroepschrift vermeldt u uw naam, adres, de datum, uw handtekening, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en licht u toe waarom u het niet eens bent met het besluit. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

De omgevingsvergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien belanghebbenden er belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Verdere verloop procedure

Het besluit treedt in werking op de dag direct na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt echter niet als er een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de rechtbank wordt gedaan, waarvoor ook griffierecht verschuldigd is. Na een uitspraak van de rechter is hoger beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk