Ontwerpbestemmingsplan Creutzberglaan 184

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Bestemmingsplan > Ontwerpbestemmingsplan Creutzberglaan 184

Ontwerpbestemmingsplan Creutzberglaan 184

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-05-2020
Soort bekendmaking: bestemmingsplan
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij bij besluit van 12 mei 2020 het Ontwerpbestemmingsplan Creutzberglaan 184, met plan-identificatienummer NL.IMRO.0375.BPCreutzbergln184-OP01, hebben vrijgegeven voor terinzagelegging teneinde een ieder de gelegenheid te geven om zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan te kunnen indienen bij de gemeenteraad.

Ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied ligt in het buitengebied van Beverwijk ten noorden van de Bankenlaan en ten oosten van de Creutzberglaan achter de lintbebouwing en betreft het perceel kadastraal bekend: Wijk aan Zee en Duin, Sectie E, nummer 294. Het perceel wordt bereikt via de Creutzberglaan ter hoogte van nummer 186.

Het doel van dit bestemmingsplan behelst uitsluitend het juridisch-planologisch regelen van het huidige rechtmatige gebruik ter plaatse van de bestaande woning Creutzberglaan 184. De bestemmingen Wonen en Tuin worden in het bestemmingsplan toegekend ter vervanging van de bestemming Agrarisch.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Creutzberglaan 184 met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van vrijdag 22 mei 2020 tot en met donderdag 2 juli 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het stadhuis gevestigd aan het Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk.

  • let op: in verband met het Corona-virus (Covid-19) verzoeken wij u voor het fysiek inzien van de stukken een afspraak te maken via 0251-256 256;
  • het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0375.BPCreutzbergln-OP01);
  • het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen als pdf-bestand via www.beverwijk.nl > bouwen en verbouwen > bestemmingsplannen > plannen in voorbereiding/procedure.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen. Zienswijzen dienen schriftelijk per post te worden ingediend en te worden gericht aan: de gemeenteraad van Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een telefonische afspraak maken via telefoonnummer 0251-256 256 binnen de termijn. Het indienen van zienswijzen via elektronische weg is vooralsnog niet mogelijk.

Beverwijk, 20 mei 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk