Ontwerpbesluiten hogere waarden Wet geluidhinder

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Ontwerpbesluit > Ontwerpbesluiten hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluiten hogere waarden Wet geluidhinder

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-04-2019
Soort bekendmaking: overig
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

De directeur van de Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd daartoe namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, maakt bekend dat er twee ontwerpbesluiten tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder ter inzage liggen, gedurende zes weken vanaf donderdag 11 april 2019 , bij de Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48-B, 1948 LC te Beverwijk.

De ontwerpbesluiten hogere waarden houden verband met het ontwerpbestemmingsplan Woongebied Oost (NL.IMRO.0375.BPWoongebiedOost-OP01) dat, gelet op het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder, gelijktijdig ter visie wordt gelegd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk en betreft de ambtshalve vast te stellen maximaal toegestane geluidsbelasting in verband met verkeerslawaai voor: (1) de naar de Overboslaan gerichte gevels van de nieuwe woonbestemmingen in de panden Overboslaan 10 en Laan van Meerestein 2 en (2) de gevels van de woningen uit het nieuwbouwproject Brink 26-28 gelegen aan de Vennelaan en Beijneslaan.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij de Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden bestemmingsplan Woongebied Oost”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met de Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

Beverwijk, 10 april 2019

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk