Kingsford Smithstraat hoek Maerten van Heemskerckstraat

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning uitgebreid > Kingsford Smithstraat hoek Maerten van Heemskerckstraat

Kingsford Smithstraat hoek Maerten van Heemskerckstraat

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-05-2020
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1945

Omgevingsvergunning (fase 1) Kingsford Smithstraat hoek Maerten van Heemskerckstraat te Beverwijk

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij bij besluit van 4 september 2018 met toepassing van artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van 40 nieuwbouw woningen aan de Kingsford Smithstraat 999 te Beverwijk. De locatie Kingsford Smithstraat betreft een herontwikkelingslocatie van de gemeente met maatschappelijke gebouwen. Deze zijn nog tijdelijk gebruikt. Vervolgens zijn de gebouwen gesloopt. 

In 2016 heeft de gemeente Beverwijk een convenant afgesloten met Woonopmaat voor het beschikbaar stellen van locaties voor woningbouw. Eén van de locaties is de Kingsford Smithstraat (voormalige schoollocatie van Heliomare en een braakliggend terrein). Eind 2017 heeft het college een startnotitie vastgesteld met uitgangspunten voor het bouwplan. Samen met Woonopmaat is vervolgens gewerkt aan een gezamenlijk ontwerp waarop de omwonenden konden reageren.

Het project past niet in het vigerende bestemmingsplan “Woongebied Oost”. Deze aanvraag maakt het realiseren van het hierboven beschreven project planologisch mogelijk.

Aanvrager heeft gebruik gemaakt van artikel 2.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en heeft de aanvraag omgevingsvergunning gefaseerd aangevraagd. De onderliggende aanvraag eerste fase heeft slechts betrekking op de door de aanvrager aangevraagde activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. In de tweede fase zal de bouwaanvraag worden ingediend.

Beroep

Publicatie woensdag 20 mei 2020. Vanaf donderdag 21 mei 2020 ligt het besluit met bijbehorende bescheiden gedurende zes weken ter inzage. Aangezien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, vangt de beroepstermijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. De beroepstermijn vangt derhalve aan op vrijdag 22 mei 2020 en duurt tot en met donderdag 2 juli 2020.

Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel belanghebbenden die redelijkerwijze niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Haarlem. In uw beroepschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepsschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift wordt griffierecht in rekening gebracht.

Het is mogelijk om gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Raadplegen besluit

Het projectgebied en vaststellingsbesluit is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (tabblad Bestemmingsplannen). Het identificatienummer van het besluit is NL.IMRO.0375.OVKingsfordSmithst-VG01.

Beverwijk, 20 mei 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk