Bedrijventerreinen

Home > Inwoners & Ondernemers > Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Beverwijk ligt op ‘het randje’ van de Randstad in de regio IJmond en strekt zich deels uit langs het Noordzeekanaal. De stad bevindt zich circa 20 kilometer (ongeveer 20 autominuten) van Amsterdam en Schiphol en heeft met de directe nabijheid van de A22 en A9, een NS-station én zeehaven een sterke regionale bereikbaarheidstroef in handen.


Ligging en bereikbaarheid Bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer

Bedrijventerrein De Pijp ligt op circa 10 minuten loopafstand van station Beverwijk en van het centrum. Het gebied wordt begrensd door De Bazaar, bedrijventerrein Wijkermeer, de gemeentegrens Beverwijk-Velsen en de spoorlijn en snelweg A22. De evenwijdig aan de A22 gelegen Parallelweg is een belangrijke verkeersroute naar de Kop van de Haven, de woonboulevard en De Bazaar. De Wijkermeerweg (N197) verbindt De Pijp met het aangrenzende bedrijventerrein Wijkermeer dat zich tussen de Kanaalweg (N249), Noorderweg en de A9 bevindt. De Wijkermeerweg is vanaf de A9 ook een belangrijke verbindingsroute naar het centrum van Beverwijk.
https://topdesk/tas/secure/mango/image?id=8D3536BD2F09p

Visie Bedrijventerrein Beverwijk en uitvoeringsprogramma

De Beverwijkse bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer, inclusief de Parallelweg en zeehaven De Pijp, spelen een belangrijke rol in de lokale en regionale economische structuur. Ze huisvesten honderden bedrijven en bieden werkgelegenheid aan duizenden werknemers. De stad Beverwijk heeft de komende jaren te maken met grote opgaven, zoals de sterk groeiende behoefte aan woningen, de energietransitie, het inzetten op duurzaamheid en het economisch aantrekkelijker maken van Beverwijk als innovatief bedrijventerrein en vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe ondernemers. In dat kader en volgend vanuit de doelstellingen in het collegeprogramma ‘Bouwen aan Beverwijk’ is nu een visie opgesteld voor de (toekomstige) ontwikkeling van de twee lokale bedrijventerreinen, De Pijp en Wijkermeer genoemd Bedrijventerrein Beverwijk. Het betreft een  visie - met een looptijd tot 2030 - met ambities en plannen die aansluiten op actuele trends en ontwikkelingen, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Om de visie concreet ‘handen en voeten’ te geven is parallel een gezamenlijk uitvoeringsprogramma opgesteld waarin een gezamenlijke aanpak is geformuleerd. De visie en het uitvoeringsprogramma zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokken ondernemers, eigenaren en overige stakeholders en kan rekenen op breed draagvlak. Dit is dan ook geen visie van de gemeente alleen. Samen met ondernemers en eigenaren draagt de gemeente de verantwoordelijkheid om de visie de komende jaren stap voor stap vorm te geven.

De Visie Bedrijventerreinen en het uitvoeringsprogramma zijn op 25 april 2019 vastgesteld door de raad. Eén van de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma is tegelijkertijd opgepakt en de resultaten worden gelijktijdig aan de gemeenteraad ter behandeling aangeboden. Het gaat om het  onderzoek naar de transformatiemogelijkheden van de Parallelweg en de Kop van de Haven van onder andere grootschalige detailhandel naar een modern werk-woonmilieu. In dit onderzoek is gekeken naar de verschillende mogelijkheden om de leegstand en de achteruitgang van de Woonboulevard om te zetten in een nieuw economische impuls voor het gebied. Ook is gekeken naar samenhang met de ontwikkeling van het Meerplein en de al langer gewenste verbetering van de verbinding (voor voetgangers en fietsers) tussen het centrum en de Kop van de Haven. De input en wensen zijn opgehaald bij zowel eigenaren en ondernemers van de Parallelweg en Kop van de Haven en als bij externe partijen. Dit stuk genoemd Transformatie mogelijkheden Parallelweg Kop van de haven is op 25 april 2019 vastgesteld door de raad.

Zeehaven De Pijp

Zeehaven De Pijp wordt begrensd door de Noorderkade, Kanaalweg, Parallelweg en de Zuiderkade. Langs de Noorderkade is veel havengebonden bedrijvigheid. In het gebied zijn meerdere opslagloodsen aanwezig, die onder andere worden gebruikt voor opslag van houtproducten en agrarische producten. De relatief kleine haven is toegankelijk voor binnenvaart- en zeeschepen tot een diepgang van 8,5 meter en beschikt over meer dan 700 meter kade. Er worden pootaardappelen, hout, houtsnippers, zand, slakzand, containers, staalproducten en schroot overgeslagen. De gemeente heeft in 2018 besloten de haven te verzelfstandigen. In 2019 worden de vervolgkeuzes gemaakt m.b.t. de verzelfstandiging.. In 2016 is een herinrichting van de Kop van de Haven uitgevoerd. De directe zichtbaarheid van de haven vanaf de Parallelweg is hersteld. Verlaagde houten kades en afmeerpalen maken het aantrekkelijk voor de recreatievaart om Beverwijk aan te doen.

Parallelweg en Kop van de Haven

Komend vanaf de A22 is de Parallelweg de noordelijke entree naar Beverwijk. De Woonboulevard Beverwijk, de eerste woonboulevard van Nederland,  is hier gevestigd. Vanwege de grote leegstand heeft het College en gemeenteraad hebben bureau Ravenkop in 2018 opdracht gegeven om – als onderdeel van de visie Bedrijventerreinen Beverwijk- De Pijp – de transformatiemogelijkheden van de Parallelweg en de Kop van de Haven (onder andere van grootschalige detailhandel naar andere functies) te onderzoeken. Ook is gevraagd te onderzoeken of en hoe de verbinding met het Stadscentrum en het Stationsgebied zouden zijn te verbeteren.

De Pijp

De bedrijvigheid in het overige deel van De Pijp bestaat uit havengerelateerde ondernemingen, industrie, midden- en kleinbedrijven en logistieke dienstverleners.

Bedrijventerrein Wijkermeer

Het bedrijventerrein Wijkermeer is in de jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkeld en groeit nog steeds stapsgewijs. Er zijn onder andere bedrijven uit de transport- en distributiesector gevestigd, bouw- en installatiebedrijven, maakindustrie en midden- en kleinbedrijven. Ook staan er kantoor- en verzamelgebouwen. Er is weinig leegstand. Het bedrijventerrein ligt op een toplocatie, direct aan de A9, en fungeert door de Wijkermeerweg (entree naar de stad) als visitekaartje van Beverwijk. Het middendeel van het gebied is volledig uitgegeven en bebouwd. Aan het Gooiland, Schieland en het Salland bevinden zich nog onbebouwde kavels.

Business Park IJmond

Het Business Park IJmond ligt op het grondgebied van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. De bedrijven op dit terrein houden zich bezig met productie, groothandel, transport en distributie, op- en overslag, R&D. Er is ook relatief veel kantoorruimte aanwezig. Het Regionaal Technologie Centrum IJmond is hier onder andere gevestigd. Tata Steel levert, als eigenaar van het Business Park IJmond, diensten aan de gevestigde bedrijven.

Terrein Tata Steel

Het terrein van Tata Steel is een eigen terrein dat ligt op het grondgebied van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. In 1918 heeft Hoogovens zich op dit terrein gevestigd. Na een fusie van de Koninklijke Hoogovens met British Steel is de naam veranderd in Corus en heet thans Tata Steel. Het maakt deel uit van de Tata Steel Group.

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk