Aagtenpark

Home > Inwoners & Ondernemers > Aagtenpark

Aagtenpark

Ontwerp natuurbelevingspark

Aan de groene oostrand van Beverwijk ligt het Aagtenpark. Een openbaar toegankelijk natuur-struin-gebied als verbinding tussen de stad (Beverwijk en Heemskerk) en het landelijk gebied met de Stelling van Amsterdam en de Buitenlanden. Naast wandelen en fietsen, sport en spel, recreatie en cultuurbeleving in een natuurlijke omgeving is het park ook geschikt voor culturele manifestaties zoals openluchtvoorstellingen en tentoonstellingen en biedt huisvesting aan de wielervereniging BRC Kennemerland. Iedereen wordt zo op zijn manier uitgedaagd de verrassende kanten van het park te ontdekken

Het Aagtenpark is gefaseerd aangelegd en in gebruik genomen, met een officiële opening van het totale park in 2018.  Het park is aangelegd op twee voormalige afvalbelten van de Centrale afvalverwerking IJmond: de Aagtenbelt en de CAIJ-belt . Er zijn door de jaren heen diverse milieu- en saneringsmaatregelen getroffen om er voor te zorgen dat het park zonder gevaar voor de volksgezondheid gebruikt kan worden.

De sanering bestond hoofdzakelijk uit 2 onderdelen: 

  • De monitoring van een grondwaterverontreiniging
  • Het aanbrengen van een schone leeflaag met een dikte van 1 meter

Daarnaast is tijdens de werkzaamheden een onderzoekscommissie ingesteld om nog meer zekerheid te krijgen of de saneringsmaatregelen echt afdoende waren.  

Nazorgplan en grondwatermonitoring

Pas na de gefaseerde, maar grondige sanering zijn de belten omgevormd tot het 27 hectare grote openbare publiekspark ‘het Aagtenpark’. Tot in de komende decennia zorgt een vastgesteld nazorgplan er voor dat de aangebrachte leeflaag duurzaam in stand wordt gehouden. Daarnaast wordt met een jaarlijkse grondwatermonitoring bepaald hoe het staat met de verontreiniging  van het grondwater en of er al sprake is van een stabiele eindsituatie. 

Toelichting op grondwatermonitoring

Aan de noordzijde van het Aagtenpark is in het verleden een grondwaterverontreiniging ontstaan met benzeen. Vanwege de omvang van de verontreiniging is wettelijk gezien sprake van bodemverontreiniging met verspreidingsrisico’s. In 2014 is daarom een saneringsplan opgesteld met als doel: het beheersen van de verspreiding door middel van monitoring. In 2015 is gestart met het uitvoeren van de jaarlijkse monitoring van het grondwater. Zolang er nog geen stabiele eindsituatie is bereikt wordt de jaarlijkse meting voortgezet en eventueel aangepast op basis van de verkregen inzichten in de ontwikkeling van de verontreinigingssituatie. Mocht de situatie verslechteren, wat niet verwacht wordt, bestaat er de mogelijkheid tot een grondwateronttrekking als terugvalscenario.

In de rapportages worden ook de resultaten van eerdere monitoringen opgenomen.

Uit de laatste monitoringsrapportage (2019-05) Grondwatermonitoring Aagtenpark te Beverwijk (zie Downloads) komt naar voren dat de verontreiniging zich conform de voorspelling verspreidt. Er is dus geen aanpassing van het monitoringsnetwerk nodig. Als u nog vragen heeft over de monitoring dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst IJmond, telefoon nummer: 0251-263 863.

Onderzoekscommissie Aagtenbelt Beverwijk

Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad (nog tijdens de sanering- en aanlegwerkzaamheden van het Aagtenpark) een initiatiefvoorstel aangenomen om een onderzoekscommissie in te stellen naar de verontreiniging in de belten. Onrust en publicaties in diverse media vormden de aanleiding om een onafhankelijk onderzoek te doen. Onder de Aagtenbelt zijn in een ver verleden (illegaal) verontreinigde stoffen gestort welke de bodem en het grondwater kunnen vervuilen. In ieder geval ligt er benzeen. Welke stoffen er verder zijn en in welke mate is niet precies bekend. Door het gebruik van staalslakken in plaats van lichtvervuilde grond ten behoeve van de nieuwe leeflaag, vermoede men dat dat het effect op de vervuilde belten kon veranderen. Staalslakken zijn namelijk zwaarder dan lichtvervuilde grond. Daarnaast werd de hoeveelheid te gebruiken staalslakken meer dan in eerste instantie verwacht.

De gemeenteraad had zelf niet voldoende kennis om zich een oordeel te vormen over wat er precies gebeurt binnen de Aagtenbelt en welke gevolgen dit kan hebben voor de omgeving.  Zij heeft daarom een onderzoekscommissie benoemd. Deze onderzoekscommissie  heeft met hulp van een extern en onafhankelijk deskundige antwoord gegeven op een aantal kernvragen zoals effecten op lange en korte termijn, de risico’s en of maatregelen die nodig zijn. Op de pagina van de onderzoekscommissie op onze website treft u de eindrapportage van de onderzoekscommissie aan en andere stukken die ten grondslag liggen aan dit onderzoek.  

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk